3
4
4
0
2
3
- tiek žmonių mes jau padėjome nustatyti savo būsto rinkos vertę!

Bendrosios taisyklės

Jūsų naudojimasis šia svetaine reiškia, kad sutinkate laikytis ir elgtis pagal šias naudojimo Taisykles (toliau – Taisyklės).

Taisyklių apimtis, galiojimas ir aiškinimas

1.1 Taisyklės galioja visiems tarp „UNTU“ svetainės registruotos dalies naudotojo (toliau „Klientas“) ir interneto svetainės www.untu.lt (toliau „Svetainė“) savininko UAB „UNTU“, įmonės kodas 304399197, buveinės adresas Bokšto g. 10-19, LT-01126 Vilnius (toliau „Paslaugos teikėjas“) Svetainėje, tik registruotiems naudotojams prieinamoje dalyje, teikiamų paslaugų (toliau „Paslaugos“) naudojimo metu atsirandantiems santykiams.

1.2 Be šių Taisyklių, šalių santykius reguliuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, nusistovėjusi praktika bei profesinės etikos standartai.

1.3 Paslaugų teikėjas turi teisę dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros bei jų saugesnio ir geresnio naudojimo, vienašališkai pakeisti arba papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pakeitimus ir papildymus Klientas informuojamas per Svetainėje esančius atitinkamus pranešimus likus 10 dienų iki jų įsigaliojimo. Nesutikdamas su Taisyklių pakeitimu ar papildymu, Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti teisinius santykius su Paslaugos teikėju iki įsigaliojant pakeitimams ar papildymams.

Paslaugos teikėjo statusas

2.1 Paslaugos teikėjas siūlo Klientams nemokamą virtualią erdvę, t.y. tik registruotiems naudotojams prieinamą Svetainės dalį, kurioje Klientai gali stebėti savo kaimynystėje, gatvėje ar name vykdomus nekilnojamojo turto pardavimus, būsto vertės dinamiką grafiniu pavidalu bei kainos svyravimus mėnesių tikslumu ir kitą su tuo susijusią informaciją (patikslintą būsto kainos įvertinimą, rinkos apžvalgas ir t.t.) 2.2 Klientai Svetaine naudojasi savo atsakomybe. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už Svetainėje Klientų įvestos informacijos atitikimą teisės aktų reikalavimams, teisingumą, galiojimą ir gerų papročių atitikimą.

2.3 Paslaugos teikėjas pasilieka sau teisę keisti Svetainės dizainą ir turinį.

Kliento įsipareigojimai

Klientas įsipareigoja:

3.1 Nesinaudoti Svetaine neteisėtų sandorių atlikimui ir (arba) siekiant apgauti;

3.2 Užtikrinti, kad Svetainės naudojimo metu, visi Kliento pateikti duomenys:

3.2.1 būtų tikslūs ir teisingi;

3.2.2 neprieštarautų įstatymams ir kitiems taikomiems teisės aktams;

3.3 Saugoti Svetainės naudojimui suteiktą slaptažodį ir naudotojo ID taip, kad jis nepatektų į trečiųjų asmenų rankas, išskyrus atvejus, kai Klientas tokius trečiuosius asmenis yra įgaliojęs jam atstovauti teikiant Paslaugas;

3.4 Nedelsiant el. paštu informuoti Paslaugos teikėją apie visus pasikeitusius Kliento duomenis ir aplinkybes, kurie buvo pateikti registruojantis jam Svetainės naudotoju;

3.5 Nedelsiant el. paštu informuoti Paslaugos teikėją apie Svetainės naudojimui suteiktų slaptažodžių ir (ar) naudotojo ID pametimą arba patekimą į trečiųjų asmenų rankas.

3.6 Klientas sutinka, kad Paslaugos teikėjas nėra ir nebus atsakingas už Svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

3.7 Gautos informacijos (duomenų apie konkretaus nekilnojamojo turto kainą ir kitos informacijos prieinamos tik registruotiems svetainės naudotojams) neskelbti tretiesiems asmenims bei kitaip nedaryti viešai prieinamos.

Kliento patvirtinimai

Klientas patvirtina kad:

3.8 Yra mažiausiai 18 metų veiksnus fizinis asmuo ar registruotas juridinis asmuo, kurio atstovas turi visus įgaliojimus vietoj juridinio asmens arba jo vardu naudotis Svetaine, veikti šio juridinio asmens vardu bei prisiimti šio juridinio asmens vardu įsipareigojimus.

3.9 Vykdys visus Taisyklių 3.1-3.8 punktuose išvardytus Kliento įsipareigojimus;

Paslaugos teikėjo teisės ir pareigos 4.1 Paslaugos teikėjas įsipareigoja informuoti Klientą apie Taisyklių pakeitimus per Svetainėje skelbiamus atitinkamus pranešimus 10 dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. 4.2 Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra apriboti ar panaikinti Kliento Svetainės naudojimo teises, jei:

4.2.1 Klientas nevykdo Taisyklėse numatytų įsipareigojimų;

4.2.2 Kliento pateikti patvirtinimai yra klaidinantys ir (arba) klaidingi;

4.2.3 Klientas, registruodamasis Svetainės naudotoju ar naudodamasis Svetaine, yra pateikęs Informaciją, kuri yra neteisinga, klaidinanti ir (arba) netiksli;

4.3 Paslaugos teikėjas bet kuriuo metu turi teisę dėl Svetainės ir Paslaugų plėtros ir jų geresnio bei saugesnio naudojimo vienašališkai keisti ir papildyti Taisykles

4.4 Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu stebėti tai, kas vyksta Svetainėje; taip pat Paslaugos teikėjas turi teisę ištirti visus išaiškėjusius Taisyklių pažeidimus ir taikyti visas teisėtas priemones.

4.5 Klientas sutinka, kad jo pateikti būsto duomenys gali būti patikrinti "Registrų centro" NTR ar Juridinių faktų duomenų bazėse.

Autorinės teisės

5.1 Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško tinklalapio savininko sutikimo griežtai draudžiama. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatytose sąlygose.

Kitos nuostatos

6.1 Svetainės naudojimo metu atsirandantiems teisiniams santykiams tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.2 Ginčai kylantys tarp Kliento ir Paslaugos teikėjo dėl Svetainės naudojimo sprendžiami derybų būdu, nepavykus susitarti sprendžiami Vilniaus miesto apylinkės teismuose.